Ana içeriğe atla

DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

Dış Ticaret Programı 120 AKTS'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan 5. düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ve ayni zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Dış Ticaret’te ÖNLİSANS DERECESİ (DİPLOMASI) verilmektedir.

 

Program Başkanı: Doç.Dr.Füsun ÇELEBİ BOZ

Öğrenci Kontenjanı: 60 (I. Öğretim) - 60 (II. Öğretim)

Puan Türü : TYT 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Mezuniyet Ünvanı: Meslek Elemanı

MUYS Yönetim Sistemi: 3 Yarıyıl Teorik Eğitim - 1 Yarıyıl İşyeri Uygulama Eğitimi

Programın Amacı: Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret uzmanı Meslek Elemanı yetiştirmektir.       

Mezunların İstihdam Olanakları: Dış Ticaret Programı’ndan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda alanları ile ilgili çalışabilmektedirler.


Program Öğrenme Çıktıları 

-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. 


-Dış ticaret alanında içinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 
 

-Dış Ticaret ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 
 

-Dış Ticaret ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 


-İşletme içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 

-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 


-Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

 
-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek. 


-Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 

-Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 

 

DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları

Avrupa Birliği İlişkileri

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

İktisat

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik

Lojistik ve Taşımacılık

Lojistik Yönetimi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun’un 62-64 Maddeleri ve 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan “METEB içindeki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Mesleki Uygulama Eğitimlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “Sakarya Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi kapsamında;

Öğrencilerin üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İşyeri Uygulaması” dersi kapsamında; nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, çalışan-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetler ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin izleyecekleri kurallar ve işyerlerinden öğrenciler için beklenen hizmetler belirlenmiştir.

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Esasları, Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

İşyeri Uygulaması Eğitiminin Süresi ve Dönemi Dönem içinde yapılan işyeri uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 (14+2) hafta ve ders programına uygun olarak yapılır.

 

MUYS Mesleki Uygulama Yönetim Sistemi kapsamında İşyeri Eğitimi alan öğrencilerin, öğrenim süresince iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.